Algemene Voorwaarden Card Essentials

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Card Essentials en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Card Essentials overeengekomen te worden.
1.2 Onder de afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Card Essentials een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Card Essentials een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien Card Essentials niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Card Essentials het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden Card Essentials niet, tenzij deze schriftelijk door Card Essentials zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Card Essentials een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Card Essentials niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Card Essentials gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Card Essentials niet tot levering of acceptatie van een order.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Card Essentials een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Card Essentials met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Wanneer Card Essentials tevoren aan de afnemer een aanbieding gedaan heeft, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de afnemer.
3.3 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.4 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Card Essentials slechts voor zover zij door Card Essentials schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Card Essentials is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
3.6 Alle technische eisen die door de afnemer aan te leveren zaken worden gestelde afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomsten door de afnemer uitdrukkelijk aan Card Essentials te worden gemeld.
Artikel 3a. Offertes
3a.1 Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van Card Essentials zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Meer- en Minderwerk
4.1 Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ons schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.
4.2 Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo van meer- en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dan kunnen wij jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 10% van deze vermindering.
Artikel 4a. Annulering
4a.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
5.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
a. gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen,
b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
c. exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties,
d. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
e. vermeld in Euro’s: eventuele koerswijzigingen worden doorberekend
f. exclusief de kosten van verpakkingen, op- en afladen, vervoer en verzekering.
5.3 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
5.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Card Essentials is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die Card Essentials bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.

Artikel 6. Reclames
6.1 De afnemer is verplicht, nadat de afnemer zich ervan heeft vergewist dat het geleverde product het juiste is, de producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde producten worden door de leverancier slechts in behandeling genomen indien zij binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
6.2 Reclames over facturen dienen schriftelijk of elektronisch binnen een termijn van acht (8) werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
6.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame of voor ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Enkel producten die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de producten die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van de leverancier zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft de leverancier het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde producten in rekening te brengen.
6.5 Uitsluiting van Reclame is sowieso mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. Computersoftware, waaronder ook licenties en licentiecontracten die op naam van de afnemer of diens afnemer zijn gesteld.
6.6 Indien en voor zover de reclame door Card Essentials gegrond wordt bevonden, is Card Essentials uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van Card Essentials zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
6.7 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Card Essentials.
6.8 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Card Essentials en onder door Card Essentials te bepalen voorwaarden. Voor de heropname in de voorraad is Card Essentials gerechtigd een vergoeding van 25% van de in de overeenkomst vastgestelde prijs in rekening te brengen. In geval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Card Essentials nader op te geven adres.

Artikel 7. Betaling/Verzuim
7.1 Ten zij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Card Essentials aangewezen bank- of giro rekening vóór de aflevering plaats vindt, dan wel door contante betaling vóór de overdracht der goederen bij aflevering of afhaling.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of invorderingskosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
7.4 Wanneer de afnemer ten behoeve van de betaling van Card Essentials facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de afnemer gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan Card Essentials te voldoen.
7.5 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de resterende schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling , niet of niet tijdig nakomt;
b. Card Essentials goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, op hem de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien (10) dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
7.6 Card Essentials is in de in 7.5 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:
1 . de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mede deling aan de afnemer en/of
2 . enig door de afnemer aan Card Essentials verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
3 . het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 8. Eigendomsoverdracht, verlening/overdracht van rechten
8.1 Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van Card Essentials en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Card Essentials voor behouden, zolang de afnemer niet volledig de tegen prestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met Card Essentials aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee) verschuldigd is. Niet te min zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.
8.2 De afnemer is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als het eigendom van Card Essentials te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s .
8.3 Card Essentials is ten allen tijde gerechtigd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen , indien de af nemer zijn verplichtingen jegens Card Essentials niet correct na komt. De afnemer zal aan Card Essentials op eerste ver zoek in deze alle nodige medewerking verlenen en toegang verschaffen.
8.4 Wanneer derden beslag wensen te leggen op zaken waarop Card Essentials eigendomsvoorbehoud rust, dan wel waarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Card Essentials daar van terstond op de hoogte te stellen en het eigendomsrecht van Card Essentials direct aan die derden kenbaar te maken.
8.5 Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Card Essentials, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Card Essentials bovendien het eigendomsrecht tot zekerheid – door het ontstaan der vordering – op alle goederen die Card Essentials aan de afnemer hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

Artikel 9 . Levering
9.1 Op gegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval Card Essentials bij een niet tijdig verrichte prestatie door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.
9.2 Card Essentials doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechtelijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.
9.3 De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A . na levering en facturatie door Card Essentials en opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd; B . na verloop van acht (8) werkdagen na factuurdatum, zonder dat opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C . na ( gedeeltelijk e ) ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.
9.4 Card Essentials is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen.
9.5 Card Essentials is gerechtigd de levering op te schorten zolang de opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goed gekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.
9.6 Card Essentials is gerechtigd onder rembours te leveren.

Artikel 10. Transport/Risico
10.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, in dien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan Card Essentials is verstrekt, door Card Essentials naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
10.2 Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
10.3 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 11. Diensten
11.1 Indien het verlenen van diensten in fasen zal plaats vinden, zullen Card Essentials en de afnemer afzonderlijke afspraken maken.
11.2 Onverminderd het in artikel 17 bepaalde, zal Card Essentials overeenkomsten ten aanzien van diensten voor aanvang van de uitvoering kunnen ontbinden, indien blijkt dat Card Essentials niet de mogelijkheden heeft om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zonder dat de afnemer enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 12. Software en Hardware
12.1 De na volgende bepalingen zijn in het bijzonder van toepassing, indien Card Essentials software levert.
12.2 Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toe leveranciers van Card Essentials, ten zij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.
12.3 De afnemer is gemachtigd de softwareproducten aan eindgebruikers door te verkopen. De afnemer heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de softwareproducten van de toeleverancier van Card Essentials conform de betreffende softwarelicentie voorwaarden.
12.4 Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de softwareproducten en de daar bij behorende documentatie van Card Essentials of haar toeleveranciers te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan doormiddel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.
12.5 De afnemer is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting alvorens gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

Artikel 13. Zet-, druk- of andere proeven
13.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
13.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
13.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
13.4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 14. Afwijkingen drukwerk
14.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
14.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
14.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 15. Auteursrechten etc.
15.1 De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
15.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
15.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
15.4 De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
15.5 De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 16. Eigendom productiemiddelen etc. (drukwerk)
16.1 Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
16.2 De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
16.3 De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17. Eigendom opdrachtgever, pandrecht (drukwerk)
17.1 De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
17.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
17.3 De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
17.4 De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18. Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten (drukwerk)
18.1 Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.
18.2 De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
18.3 De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
18.4 De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
18.5 De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
18.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
18.7 De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
18.8 De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19. Overmacht
19.1 Bij intreden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.
19.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Card Essentials tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Card Essentials haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 20. Garantie
20.1 Behoudens hetgeen in artikel 14.5 is bepaald, verstrekt Card Essentials m.b.t. door haar geleverde goederen een garantie op materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Card Essentials naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Card Essentials. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Card Essentials. Gebreken dienen schriftelijk aan Card Essentials te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
20.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijv. brand- of waterschade.
20.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Card Essentials vervaardigde goederen de garantie voor een periode van 3 maanden vanaf het tijdstip van levering.
20.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door Card Essentials, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Card Essentials niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
20.5 Indien Card Essentials de goederen van een fabrikant/toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de fabrikant/toeleverancier. Card Essentials zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
20.6 Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door Card Essentials in rekening worden gebracht.
20.7 Card Essentials is vrij in de keuze de genoemde gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervangingen van materialen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid
21.1 Card Essentials is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Card Essentials. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd dan wel uitblijven van levering van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
21.2 Card Essentials is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oor zaak dan ook, behoudens ingeval van aan Card Essentials toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Card Essentials afgesloten verzekering.
21.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Card Essentials geleverde goederen, is Card Essentials niet aansprakelijk.
21.4 De afnemer vrijwaart Card Essentials en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Card Essentials geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Card Essentials en/of door haar ingeschakelde derden.
21.5 De aansprakelijkheid van Card Essentials uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

Artikel 22. Ontbinding/Beëindiging
22.1 Card Essentials kan in de in artikel 7.4 en/of 7.5 en/of artikel 13.2 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.
22.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd, blijvende bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 23. Geheimhouding
23.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 24. Geschillen
24.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Card Essentials of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

Artikel 25. Toepasselijk recht
25.1 Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht.

Artikel 26. Slotbepaling
26.1 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Card Essentials en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.